Ticket #43 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Imputacija neznanih vrednosti v orngScaleData

Reported by: janez Owned by: gregor
Milestone: 1.0 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Moznosti:

  • imputira neznane vrednosti, a da warning
  • ne imputira, vendar mora potem widget dati warning, kadar izpusca primere

Lepo bi bilo, ce bi v scaledData in noJitteringScaledData na mesta, kjer so neznane vrednosti, vpisal orange.Illegal_Float. Trenutno je tam namrec vrednost -9999999, ki pa jo potem se normira. Tako bi lahko, recimo, FreeViz pri optimizaciji uposteval tudi nevizualizirane primere, vendar samo tiste atribute, katerih vrednosti so znane.

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by janez

  • Owner changed from janez to gregor
  • Component set to core

comment:2 Changed 7 years ago by janez

  • Component changed from core to widgets

comment:3 Changed 6 years ago by gregor

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.