Ticket #432 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

SOM

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Nastavitve Columns in Rows ne vplivajo na topologijo (File -> SOM -> SOMVisualizer, pri File preberem iris.tab).

Tudi:

  • spremeni ime widgeta, kot se prikaze v canvasu SOMVisualizer v SOM Visualizer
  • premakni Columns in Rows v skatlo Topology za dvema kontrolama, ki sta tam sedaj
  • topology daj pred Map Initialization
  • Num. iterations -> Iterations
  • Privzeta vrednost za Iterations naj bo 100 (ne 1000, ta je za kaksne res velike stvari prepocasna)

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.