Ticket #437 (new bug)

Opened 5 years ago

napaka v izpisu Bayesovega klasifikatorja

Reported by: lan Owned by: martin
Milestone: Future Component: orng_modules
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

V modulu orngBayes se v funkciji printModel zatakne pri izpisovanju pogojnih porazdelitev za zvezne atribute. Glede na to, da gre za izpis modela, si sam ne upam popravljati / diskretizirati.

Note: See TracTickets for help on using tickets.