Ticket #439 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

Gene Selection in string atributi

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Gene Selection naj v izhodno tabelo vkljuci tudi vse ostale atribute, ki jih sicer ni uporabil pri izracunu. Tako naj npr. vkljuci tudi string atribute. To npr. ne pocne pri podatkih, ki jih pripenjam (na izhodu sta namesto treh samo dva atributa).

Attachments

bug-gene selection-string.tab Download (479 bytes) - added by blaz 5 years ago.

Change History

Changed 5 years ago by blaz

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.