Ticket #451 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

GEO Data Sets - vkljuci title

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

1) V tabelo v "GEO Data Sets" dodaj se "Title" (to je atribut, ki je v informaciji o GDS datotekah v slovarju pod kljucem "title"). Informacije vsebovane v tem polju naj bodo vkljucene v filtriranje.

2) Output, ki se sedaj imenuje "Example Table" preimenuj v "Expression Data"

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.