Ticket #453 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

lineEditHint v Update Genomics Databases

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Gregor je spisal lineEditHint controlo. Z njo nadomesti EditBox v widgetu za filtriranje v GEO Data Sets. Spremeni (poenostavi) tudi tako, da bo filtriral samo po tagih (saj najbrz tako dela tudi sedaj, le da izpisuje se vse ostalo v "Associated Tags"). Okno z "Associated Tags" ukini. "Search" preimenuj v "Filter", ter ga prestavi v isto vrstico kot bo lineEditHint.

Dokumentacija za lineEditHint (mislim da tudi s primerom) je v doc/widgets/owguiex.htm.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.