Ticket #454 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

text mining widgets

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Orange vkljucuje serijo text mining widgetov, ki jih bi bilo dobro oziveti. Nekateri celo za silo delajo, nekaj pa jih bombira in jih je treba prilagoditi za novi Qt. Med njimi so:

  • Preprocess (bombira)
  • Letter n-Grams (se odpre, a je v njem vse razmetano)
  • Word n-Grams (bombira)
  • Feature selection (bombira)

Pri ostalih bi bilo tudi bilo potrebno popraviti velikost okna (okna so najveckrat prevelika).

Lahko prosim popravis, tako da bodo widgeti vsaj za silo delovali. Sicer njihova osnovna knjiznica orngText (v glavnem) dela. Widgete testiraj na kaksnem data setu, ki ima string attribut. En tak pride npr. z instalacijo text mining modula (doc/modules/bookexcerpts.tab).

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.