Ticket #455 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

dokumentacija orngNetwork

Reported by: blaz Owned by: miha
Milestone: 2.6 Component: orng_modules
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Dokumentacija orngNetwork je se vedno precej kripticna oz. je precej nepopolna. Kot razumem, si sedaj modul spremenil tako, da v njem lahko zgradis mrezo, naredis nekaj racunskih analiz, in jo optimiziras. V dokumentaciji sta podana dva primera, ki kazeta, kako mrezo zgradis in zoptimiziras, opisan pa je samo razred NetworkOptimization. Tako manjka opis razreda Network (klic orngNetwork.Network(5, 0) v primeru npr. ni jasen, 5 je stevilo vozlisc, a kaj je 0?), opis metod za analizo mrez ("orngNetwork module provides the functionality to perform network analises"), in se kaksen dodaten primer.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by blaz

Tudi shranjevanje mreže je pomankljivo opisano, oziroma predvsem manjka del, ki opiše, kako shraniti podatkov o vozliščih in povezavah. Ne bi bilo slabo dodati tudi primer ene take mreže in potem ali sliko ustrezne sheme in widgeta, ali pa povezavo na ustrezno dokumentacijo widgetov.

comment:2 Changed 5 years ago by blaz

funkciji networkOptimization.fruchtermanReingold nastavi primerne privzete parametre, npr. (100, 1000). Klic networkOptimization.fruchtermanReingold() bo tudi lepse zgledal v osnovni dokumentaciji (uporabnik ne rabi takoj gledati, kaj pomenijo stevilke).

comment:3 Changed 5 years ago by miha

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.