Ticket #458 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

Vulcano Plot widget - naj dela z oznacenimi atributi

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Volcano plot trenutno dela samo v varianti, kjer so geni v vrsticah in so vrstice oznacene z razredom. Spremeni tako, da bo delalo tudi z oznacenimi atributi, oz. v primeru, ki ga prilagam. In sicer:

  • "Target Class" spremenis v "Target Label (Class)"
  • Za njim dodas check-box "Genes in columns"
  • sledi izbirno polje

Ce podatki vsebujejo razred, je check-box "Genes in columns" neodkljukan, v polju se izpisejo vrednosti razredov (torej tako kot sedaj).

Ce razreda ni, so pa atributi, kjer vsaj pri enem obstaja .attributes, potem je "Genes in columns" odkljukan, v polje z izbiro pa se pojavijo vse vrednostih vseh .attributes (torej ne keys, ampak values). Za primer, ki ti ga posiljam, bi vrednosti bile "normal" in "cancer".

Ce ni razreda, in atributi nimajo .attributes, potem da widget en warning tipa "Data set with no column labels (attribute tags) or row labels (classes)."

Ustrezno je potem seveda potrebno spremeniti izracu p-vrednosti.

Attachments

vulcano.rar Download (55.7 KB) - added by blaz 5 years ago.

Change History

Changed 5 years ago by blaz

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.