Ticket #468 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

filter v GEO DataSets naj bo case-insensitive

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Gesla naj bodo v lower case-u. Sedaj se, ce vpisem "huma" pojavlja "Human"in "human", naj se pojavi samo "human". Prav tako pametno filtriraj posebne znake. Npr. odstrani oklepaje, tako da se ne pojavlja vec "(Human-6" ampak raje "human-6", ipd.

Popravi (ce je potrebno) tudi pri ostalih widgetih, ki uporabljajo to kontrolo.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.