Ticket #477 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

download link za 2.0b te pripelje na 1.0

Reported by: marko Owned by: janez
Milestone: Future Component: web
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Tu je verjetno samo tipkarska napaka.

V vsakem primeru bi morali tudi beta verzijo linkati na podobno kvalitetnem mestu kot 1.0, ker veliko userjev downloada 1.0, tudi če rabijo beto (bioinformatics).

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by janez

Si mislil onega na prvi strani, "Downloads for other systems". Tega sem popravil. :e je tako, prosim, zapri ticket.

comment:2 Changed 5 years ago by marko

Problematičen link je "Download Orange 2.0b".

comment:3 Changed 5 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.