Ticket #478 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

povezave na strani, splosno

Reported by: marko Owned by: janez
Milestone: Future Component: web
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Povezave se na Firefoxu ne locije od preostanka besedila, dokler ne gres z misko cez njo. To je zelo slabo za uporabnost spletne strani.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

To sem enkrat mimogrede zamocil. Misljeno je bilo, da so povezave modre. Popravljeno.

Note: See TracTickets for help on using tickets.