Ticket #48 (closed wish: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

OWPredictions

Reported by: janez Owned by: blaz
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

  • Naj dela tudi na podatkih brez razreda
  • Pri posiljanju naj ima opcije, da poslje vse, pravilno klasificirane ali napacno klasificirane (zdaj poslje kar vse) - zadnji dve sta na voljo samo, ce ima razred
  • ce getdeepattr ne vrne None za neobstojece atribute, se usuje, cim ga poskusis dati na canvas

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by blaz

  • Status changed from new to closed
  • Component set to core
  • Resolution set to fixed

resil. ampak sedaj (ne samo zaradi tega ticketa) ne posilja ven vec signal z podmnozico napacno/pravilno uvrscenih primerov. ven posilja samo primere z dodanimi meta atributi (klasifikacije, verjetnosti pri klasifikaciji)

Note: See TracTickets for help on using tickets.