Ticket #492 (closed bug: wontfix)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

Učenje dreves na domenah brez razreda

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: lan.umek@… Blocking:
Blocked By:

Description


Change History

comment:1 Changed 5 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Tega si ne upam spreminjati. Drevesa zdaj nekje naredijo nek test in potem nihče več ne testira, ali razred obstaja, temveč mirno predpostavlja, da obstaja. Prav tako se izračunajo, recimo, apriorne distribucije in vsi predpostavljajo, da so te distribucije izračunane.

Če bi šel to spreminjati, recimo tako, da se izračunajo samo stvari, ki se morejo izračunati tudi brez razreda, ne vem, kje vse bi se stvari zaradi tega nepričakovano usuvale. Te kode je preveč in prezapletena je, da bi jo vso pregledali.

Note: See TracTickets for help on using tickets.