Ticket #493 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

ikone widgetov

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: Future Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

  • ikone widgetov imajo (od sedaj naprej) alfa kanal oz so prosojne
  • v orodjarni jim je potrebno dodati background
  • prav tako jim je potrebno dodati background na canvasu

Lokacija backgrounda:

  • defaultni v OrangeWidgets/icons
  • lokalni (se uposteva ta, ce je prisoten) v poddirektorijih z widgeti (npr. v OrangeWidgets/Evaluate/icons)
  • za vsak pane (tip ikon) se torej naredi poddirektorij icons in tja prestavi vse ikone za pripadajoce widgete (v OrangeWidgets/icons jih torej zbrisi)
  • ime: background_XX.png, kjer je XX velikost widgeta)

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.