Ticket #495 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

gene selection widget - output rezultatov

Reported by: marko Owned by: ales
Milestone: Future Component: canvas
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Gene selection widget bi moral omogočiti, da se v izhodnih data setih dodajo rezultati.

Če je gen example, se lahko dodajo kot meta atribut. Če je gen atribut, naj se pa dodajo v njegove groups.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.