Ticket #507 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

Test Learners widget, random sampling

Reported by: miha Owned by: janez
Milestone: Future Component: canvas
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Random sampling ne dela v widgetu Test Learners.

Reproduciranje crasha:

  • nalozi iris data set
  • povezi v Test Learners, izberi random sampling
  • dodaj Majority classifier

-> error

Attachments

orngTestResults.png Download (30.1 KB) - added by janez 5 years ago.

Change History

Changed 5 years ago by janez

comment:1 Changed 5 years ago by janez

  • Status changed from new to accepted

Moram potožiti: glej attachment, kjer imaš kodo, kjer se usuje, skupaj z avtorji vrstic. Usuje se v vrstici 170. Moram reči: to mi je bilo podtaknjeno v vsesplošni zaroti proti meni!

comment:2 Changed 5 years ago by janez

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.