Ticket #509 (new bug)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

Nomogram crkne, če ima kak zvezen atribut samo eno vrednost

Reported by: janez Owned by: martin
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Primer podatkov je v priponki.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by janez

Priponke mi ne uspe odpreti. Preprosto vzameš prvih deset primerov irisa in prvi atribut v vseh primerih spremeniš na 5.1.

comment:2 Changed 5 years ago by janez

Če v OWNomogram.py za

d = maxAtValue-minAtValue

dodam

if d==0:

continue

se nomogram izriše, vendar so krogci za "predictions" potem postavljeni narobe. Očitno to ni pravi način, da se znebiš neuporabnega atributa v nomogramu?

Note: See TracTickets for help on using tickets.