Ticket #515 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

GEO data sets sample annotation selection

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: Future Component: orng_modules
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

ales, izbor anotacij samplov, kjer naj bi GEO widget oz. koda v obiGEO izbrala samo primere dela samo tako, da dejansko izbere te primere. problem pa je, da so primeri se vedno oznaceni z razredi, ki vkljucujejo tudi neizbrane. ali lahko kodo (najbrz v obiGEO, ne v samem widgetu) spremenis tako, da bodo oznake primerov (razredi) oz. oznake atributov (odvisno torej od tega, kako obrnes tabelo) vsebovale samo izbrane oznake oz. razrede. ce je mozno, das to lahko na (zelo) visoko prioriteto.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by blaz

  • Owner changed from somebody to ales
  • Status changed from new to assigned

http://bzupan.googlepages.com/Screenshot2009-10-23at6.52.48AM.png

comment:2 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.