Ticket #520 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

interaktivna gradnja dreves

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: immediate Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

v widgetu za interaktivno gradnjo dreves bi dogodek, ko "stopis" na doloceno vozlisce v drevesu moral proziti funkcijo, ki primere iz tega vozlisca da na izhod. to sedaj (od prehoda nanovi Qt naprej) ne dela, bi te prosil, ce lahko popravis in widget potem dobro stestiras.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by anonymous

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.