Ticket #521 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

pobegla okna

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Orange si (ocitno) zapomni pozicijo oken widgetov, in sicer tudi preko razlicnih sej. Problem se pojavi, ce gres potem npr. v predavalnico, in predavas s projektom manjse resolucijo. Takrat se lahko celo zgodi, da tako okno celo v celoti pade ven iz ekrana, in ga ni vec moc nikakor priklicati.

Prosim za resitev v smislu:

  • Orange Canvas naj preveri velikost trenutno aktivnega ekrana in naj okna za widgete, ki padejo ven iz ekrana, odpre na primernejsem mestu (znotraj ekrana)
  • Okna widetov, ki so vecja od trenutno uporabljanega ekrana, naj odpre primerno zmanjsana (ce se to da), tako da se tako okno odpre levo zgoraj in da je njegova velikost ne presega velikost ekrana.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.