Ticket #54 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

ExampleTable.toNumpy crkne pri string atributih

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Gregor pravi: funkcija toNumpy in verjetno ostale podobne crknejo, ce je kateri od atributov tipa string. a bi to lahko naredili tako, da je v primeru takih atributov kar cel stolpec matrike neka konstantna vrednost. Raje bi videl to varianto, kot pa da bi te stolpce ze ti izlocil, saj bi imel sicer tezave z ugotavljanjem kateri atributi so na katerih indeksih matrike.

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
  • Component set to core
Note: See TracTickets for help on using tickets.