Ticket #542 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

F1 ne deluje

Reported by: janez Owned by: matija
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Ko v Orangeu pritisnem F1, dobim tole:

Unhandled exception of type AttributeError occured at 22:53:02: Traceback:

File: OWBaseWidget.py, line 736 in keyPressEvent Code: self.openWidgetHelp()

File: OWBaseWidget.py, line 699 in openWidgetHelp Code: qApp.canvasDlg.helpWindow.showHelpFor(self, True)

File: orngHelp.py, line 37 in showHelpFor Code: helpFileName = "%s/%s/%s.htm" % (widget.orangeDir, widget.docDir(), widget.class.name[2:])

File: OWBaseWidget.py, line 717 in docDir Code: subDir = os.path.relpath(self.thisWidgetDir, self.widgetDir)

AttributeError: 'module' object has no attribute 'relpath'

Uporabljam pa Python 2.5, ne 2.6. :)

Dve vprašanji:

  1. Je relpath neizogiben? Lahko narediš kaj bolj absolutnega?
  1. Zakaj ti ni mogoče assignati ticketa v tracu? Imaš sicer dostop do traca? Account v tracu naj bi bil namreč povezan z accountom za svn.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by matija

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Ne vidim pametne možnosti, da bi "naredil kaj bolj absolutnega", zato sem zdaj v primeru neobstoja metode 'relpath' uporabil kar stringovski replace. Popravek je že v SVN. Upam, da bo tudi na Windowsih delovalo. Prosim, preizkusi in ponovno odpri ta bug, če imaš pripombe ali če ne dela.

Note: See TracTickets for help on using tickets.