Ticket #552 (closed wish: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 5 years ago

spremebe v izrisu dreves

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

V novem (hitrejsem) nacinu izrisa dreves poskusaj cim bolj posneti "stari" design:

  • v vozliscih naj ne bo imen label (e.g., "Majority class", ...)
  • zbrisi "Leaf node", liste oznaci tako, da se znebis krogca na spodnjem robu
  • vrednosti, po katerih vozlisce razvrsti primere v svoje naslednike daj nazaj na veje drevesa (oz. tik nad skatlami z vozlisci, tako kot prej) (ok, to bo malo spet upocasnilo stvar...)
  • skatle naj bodo pravokotne
  • notranjost skatle poskusaj spet obarvati z rumeno, ce ni drugace oznaceno

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by anonymous

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.