Ticket #558 (closed task: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 4 years ago

Na webu zamenjaj verzijo za Python 2.5 z 2.6

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: web
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description


Change History

comment:1 Changed 5 years ago by janez

  • Owner changed from somebody to janez
  • Status changed from new to assigned
  • Component changed from widgets to web
  • Type changed from bug to task

comment:2 Changed 4 years ago by janez

Tole sem naredil, vendar se je izkazalo, da se polna distribucija Orangea za Python 2.6 ne da instalirati na računalnikih z japonskim OSom, ker mu ne uspe inštalirati numpyja. Workaround je, da ročno inštaliraš še numpyja, pri čemer moraš vzeti novejšo verzijo od te, ki jo imamo trenutno v distribuciji. Aleša bom prosil, da da v distribucijo novejšo verzijo.

comment:3 Changed 4 years ago by janez

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.