Ticket #568 (closed bug: fixed)

Opened 5 years ago

Last modified 4 years ago

Genomics Databases se pri hitri zvezi in večjemu update-u zruši

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Buga mi na počasnejši zvezi ni uspelo ponoviti, se pa nam je to dogajalo danes v Pr18. Če odpreš Genomics Databases in klikneš na Download filtered (pri tem da so v seznamu vse ali pa večji del baz), widget javi napako, Orange pa se čez nekaj časa zruši.

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by ales

Mislim da sem tole popravil z zadnjim commitom OWDatabaseUpdate in orngOutput

comment:2 Changed 4 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.