Ticket #576 (closed bug: wontfix)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

Diskretizacija zaokroža na toliko decimalk, na kolikor se izpisuje atribut

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

To ni smiselno. Izpisuje naj se, na kolikor se pač izpisuje. Diskretizacija pa naj postavi točen prag. Izpis (torej, imena vrednosti novega atributa) pa naj se vseeno prilagodi tako, da bodo med sabo različne ... tudi, če se izpisuje na tri decimalke, naj bodo pragi na štiri, če je potrebno

Attachments

disk.py Download (226 bytes) - added by janez 4 years ago.

Change History

Changed 4 years ago by janez

comment:1 Changed 4 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Tole sem spremenil, a nato spremenil nazaj. Problem je v tem, da da potem grozne izpise, recimo 6 decimalk. Če hoče kdo to spet vključiti, naj odstrani mindiff = 1.0 v vseh funkcija constructVar znotraj discretize.cpp

Note: See TracTickets for help on using tickets.