Ticket #58 (closed task: wontfix)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Dokumentacija za statc

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Lahko jo napisemo, lahko je ne. Alternativa je opustiti statc in uporabljati klasicni pythonov stat. Res pa statc doda nekaj izvirnih reci, npr. loess

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by janez

  • Owner set to janez
  • Component set to core

comment:2 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Ker ne vemo, ce ga bomo dolgorocno obdrzali, ga raje ne dokumentirajmo.

Note: See TracTickets for help on using tickets.