Ticket #583 (closed bug: fixed)

Opened 4 years ago

Last modified 3 years ago

Interaction Graph ne dela

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Kot kaže widgeta Interaction Graph še nismo prirejali na nov Qt. Ali lahko pogledaš, če to predstavlja velik problem. Če ne, bi prosil, da ga usposobiš, če da, pa bomo uporabili kakšno drugo rešitev (npr. naredili widget za interakcije, ki bo na svoj izhod dajal mrežo).

Jaz sem Interaction Graph sicer skušal uporabiti z voting.tab, ter dobil:

Unhandled exception of type IOError occured at 17:12:30:
Traceback:
 File: OWBaseWidget.py, line 593 in processSignals
 Code: handler(value)
  File: OWInteractionGraph.py, line 211 in setData
  Code: self.updateNewData(self.originalData)
   File: OWInteractionGraph.py, line 248 in updateNewData
   Code: textPng = pipePngIn.read()
    IOError: [Errno 4] Interrupted system call 

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by ales

 • Status changed from new to closed
 • Resolution set to fixed

Widget je ze bil prirejen za Qt4. Mislim da je bila napaka v klicu graphviza preko os.popen2. To sem spremenil tako da sedaj uporablja subprocess modul.

comment:2 Changed 4 years ago by ales

 • Status changed from closed to reopened
 • Resolution fixed deleted

Tezava ostaja. In sicer je problem  http://bugs.python.org/issue1068268

comment:3 Changed 3 years ago by ales

 • Status changed from reopened to closed
 • Resolution set to fixed

Fixed in r10619.

Note: See TracTickets for help on using tickets.