Ticket #586 (closed bug: fixed)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

Napačno prikazovanje dendrograma in neprikazovanje oznak v OWDistanceMap

Reported by: matija Owned by: ales
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Pri uporabi sortiranja Clustering ali Clustering with ordered leaves se prikaže dendrogram. Pri privzetih nastavitvah se prikaže OK, zalomi pa se pri spreminjanju merila (Cell Size):

  • če spremenim Width, se dendrogramu spreminja višina,
  • če spremenih Height, se dendrogram sploh ne spremeni.

Poleg tega se v primeru obkljukanega Show labels meni oznake sploh ne prikažejo, le nekaj več belega prostora ostane okrog vizualizacije; morda so moje oznake predolge, a nikjer nisem našel pojasnila, da obstaja kakšna tovrstna omejitev.

(Blaž, jaz assignam tebi, ker si v widgetu naveden kot kontaktna oseba.)

Attachments

matrix.dat Download (23.2 KB) - added by matija 4 years ago.
Primer matrike, pri kateri se oznake ne prikažejo.

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by blaz

  • Status changed from new to assigned
  • Owner changed from blaz to ales

Ales, lahko prosim ti pogledas.

comment:2 Changed 4 years ago by anonymous

Spreminjanje višine in širine sem popravil. Glede prikaza label pa ne znam ponoviti napake. Matija, mi lahko pošljes primer podatkov?

comment:3 Changed 4 years ago by ales

Posiljam se enkrat, tokrat logiran. Spreminjanje višine in širine sem popravil. Glede prikaza label pa ne znam ponoviti napake. Matija, mi lahko pošljes primer podatkov?

Changed 4 years ago by matija

Primer matrike, pri kateri se oznake ne prikažejo.

comment:4 Changed 4 years ago by matija

Sem pripel matrix.dat. Saj si res ne predstavljam, kam naj vizualizacija spravi tako dolge oznake, kot sem jih določil, ampak vsaj par črk bi se lahko prikazalo. :)

comment:5 Changed 4 years ago by ales

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.