Ticket #607 (closed wish: fixed)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

Popravki v Hierarchical Clustering

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Ales,

V tem widgetu naj se povezave na desni strani histograma kočajo tam, kjer je na skali 0.

"Append cluster indices" spremeni v "Append cluster IDs", pod besedo append pa podpiši Name in Place (če se da. Oziroma še bolje, oba naj se začneta pod Depth in Size). Place je najbrž že prav poravnan. Entry box pri Name razširi, ko tipkaš, naj se oznaka za CR pojavi desno.

http://img.skitch.com/20100528-ksxhmup1dbh3pkte9yfjubgq5p.png

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.