Ticket #610 (closed wish: fixed)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

Orange Control Panel

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: web
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Sedaj je na  http://asterix.fri.uni-lj.si/orangecp/. Prestavi jo v HTML5, daj jo (po možnosti) kar na glavni spletni strežik (če lahko).

Osnovne funkcije (menuju):

Compile (tole se prestavi iz Flasha)

  • lahko prožiš prevajanje na različnih platformah
  • ti poroča o logih

Regression tests

  • poroča o izvedbi regresijskih testov na različnih platformah, naredi seznam testov (ime) in pove, ali se je ta izvedel uspešno ali ne. pri neuspešni izvedbi lahko klikneš in se ti prikaže log
  • lahko poženeš regresijske teste na posamezni platformi

Widget testing

  • podobno kot zgoraj

Server files

  • poroča o tem, kdaj je bil kakšna od skript, ki skrbi za osveževanje datotek na strežniku obnovljena
  • poroča tudi o datotekah na strežniku in datumih osvežitve

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.