Ticket #614 (closed task: fixed)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

Izbor števila stolpcev v Distributions

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Kontrola za izbor števila stolpcev je nerodna, saj ne izpisuje sproti števila. Potrebno bi bilo porihtati callbacke ali pa zamenjati kontrolo s čim drugim – spinboxom ali čim podobnim.

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by janez

Temeljito preuredil widget, a le v branchu multilingual43. Čakam, da Blaž potrdri, da mu je OK.

comment:2 Changed 4 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.