Ticket #621 (closed wish: fixed)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

oblikovni popravki widgeta z dendrogramom

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Namen je zmanjšati levo stran (widget je predolg)

Dendrogram settings -> Limits

Limit print depth -> Show to depth

Manually set horizontal size -> Horizontal size

Zadnjima dvema naj se nastavljajo parametri v entry boxu v isti vrstici (tako kot Text font size ali pa Line spacing; briseta se torej oznaki "Depth" in "Size").

Text font size -> Text size

Gumba "Save Graph" in "Report" naj gresta v isto vrstico, vmes majhen presledek (poglej, če se potem na Macu v redu izriše). Poglej, če sta taki kombinaciji še kje v kakšnem drugem widgetu.

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.