Ticket #622 (closed wish: fixed)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

Classification Tree Graph - max node depth

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Pri tem widgetu so vozlišča pri dolgih labelah lahko zelo dolgo, kot kaže to slika. V zavihku Node zato uvedi check box "Max node width" z nastavitvijo maksimalne širine (vse v eno vrstico, podobno kot "Max tree depth" na zavihku Tree). Pri spodnji sliki sem uporabil drevo zgrajeno na voting.tab.

http://img.skitch.com/20100705-c36c1ce6bja798fayg8fjbyegp.png

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by blaz

Po defaultu naj bo ta opcija vklopljena in nastavljena na primerno velikost.

comment:2 Changed 4 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Dodal sem tudi "Truncate text" check box

Note: See TracTickets for help on using tickets.