Ticket #624 (closed bug: fixed)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

ROC Analysis Widget - nastavitve nimajo vpliva

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Pri ROC widgetu nastavitve v Settings zavihku nimajo nobenega vpliva na sliko. Prav tako (oziroma zaradi tega) mi ne uspe velikost točk zmanjšati tako, da bi videl barvo črte (velikost točk naj gre od 0 naprej, kjer nič pomeni, da točke na grafu ne izriše).

http://img.skitch.com/20100706-adm6j6bm62x81bcc37phwb8yw.png

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by anonymous

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.