Ticket #625 (closed wish: wontfix)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

Predictions: več dodatnih atributov na izhodu

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Dodaj

  • atribute, ki povedo verjetnosti razredov
  • atribut, ki pove, ali je bil primer pravilno ali napačno klasificiran

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Ima verjetnosti, vse drugo bi zapletlo widget

Note: See TracTickets for help on using tickets.