Ticket #636 (closed bug: fixed)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

Hierarchical Clustering widget v vizualizaciji pozabi označene primere pri resize-u widgeta

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Če v hierarhičnem clusteringu izberem eno skupino (poddrevo se mi obarva), pa potem spremenim velikost okna, mi obarvanost skupini izgine.

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by ales

Te napake ne morem ponoviti. Na katerem sistemu se ti to zgodi?

comment:2 Changed 4 years ago by anonymous

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Tole tudi meni ne uspe ponoviti. Sem pa pri tem našel en drug bug (ga bom dal na trac, tega pa zaprl).

Note: See TracTickets for help on using tickets.