Ticket #64 (closed bug: duplicate)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Pickleanje in atributi

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: library
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Odpickleavanje atributov kreira nove atribute. To je problem, recimo, v klasifikatorjih. Ce ponovno uporabis stare atribute, pa se lahko zgodi, da imajo drugacen vrstni red vrednosti.

Resitev:

  • pri odpickleavanju atributov je potrebno ponovno uporabiti stare, vendar vreci exception, ce se vrednosti ne ujemajo
  • da bi prislo cim manjkrat do problemov, je potrebno pri nalaganju datotek urejati vrednosti po abecedi.

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate
Note: See TracTickets for help on using tickets.