Ticket #646 (closed bug: fixed)

Opened 4 years ago

Last modified 4 years ago

GEO Data Sets widget in stevilo genov

Reported by: blaz Owned by: ales
Milestone: 2.6 Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Gene count za GDS807 je v widgetu 20007, v kodi

In [44]: gds = obiGEO.GDS("GDS807")
In [45]: gds.info["gene_count"]
Out[45]: 19832

pa dobim drugače. Pogledaš, kaj se dogaja?

http://img.skitch.com/20101101-r4r7hh5ssynqrcwpukrnb7j7s.png

Change History

comment:1 Changed 4 years ago by §

gene_count v GEOInfo["GDS807"] v serverFiles in GEO["GDS807"].info se razlikuje. Ali lahko na svn v serverUpdateScripts dodas skripto s katero si ustvaril gene_info.pickle, da jo se enkrat pozenem. Lahko jo spisem tudi sam samo povej kaj vsebuje spremenljivka GDSInfo.excluded, v 48 vrstici v obiGEO.

comment:2 Changed 4 years ago by ales

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.