Ticket #682 (new wish)

Opened 4 years ago

Widget za learning curve

Reported by: janez Owned by: somebody
Milestone: Future Component: canvas
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Kaže naj tako rezultate na testni kot tudi učni množici (iz razlike se da sklepati, ali imaš težave s pristranskostjo ali varianco...)

Note: See TracTickets for help on using tickets.