Ticket #692 (new bug)

Opened 4 years ago

Verjetno nedelujoca metoda MeasureAttribute_MSE()

Reported by: gw.orange@… Owned by: somebody
Milestone: 2.6 Component: orng_modules
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

V starejsi (pre-prenova) razlicici Orange mi je brez vecjih tezav delala metoda orange.MeasureAttribute_MSE() na tako diskretnih kot zveznih podatkih.

Sedaj pa ne dela vec nikjer. Nisem se zelo poglobil v to kaj tocno potrebuje in kaksne so spremembe, a testiranje na servo.tab, housing.tab in razlicnih umetno generiranih domenah je vedno vrnilo NaN.

Note: See TracTickets for help on using tickets.