Ticket #693 (new wish)

Opened 4 years ago

Implementacija algoritma ReliefFS

Reported by: gw.orange@… Owned by: somebody
Milestone: Future Component: orng_modules
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Po clanku od Peer, Čargo and Kononenko (1997) sodec je obcutno boljsa, dokaj preprosta, a procesorsko zahtevnejsa izboljsava algoritma ReliefF imenovana ReliefFS.

Gre za idejo poganjanja navadnega algoritma ReliefF za vse mozne vrednosti k. Preprosta implementacija tega se najde v diplomski:  http://rudnik.tnode.com/hg/file/e88fc30465e1/src/MeasureAttribute_reliefFS.py

Note: See TracTickets for help on using tickets.