Ticket #73 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

Izpis errorjev/warningov v status baru

Reported by: janez Owned by: gregor
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

V Logistic regression ga ne postavi pravilno v layout, v File pa izgleda grdo, ker ima dve vrstici. Glede prvega bi bilo potrebno napisati navodila (najbrz je kriv avtor widgeta), glede drugega pa me zanima, ali bi se dalo kaj ukreniti.

Prilagam snapshote.

Attachments

warning1.png Download (6.9 KB) - added by janez 7 years ago.
warning2.png Download (8.7 KB) - added by janez 7 years ago.

Change History

Changed 7 years ago by janez

Changed 7 years ago by janez

comment:1 Changed 7 years ago by gregor

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.