Ticket #78 (closed task: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Simbolicni integerji

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: Future Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Ko, recimo Variable.getExisting vrne status, je ta integer, bolj lustno pa bi bilo, ce bi se izpisal simbolicno, torej npr. Variable.MakeStatus.Incompatible.

To bi se resilo genericno, z razredom za simbolicne integerje, izpeljanim iz int. Spremeni se le funkcija za izpis. Stvar bi bilo potrebno dodati tudi v pyxtract.

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by janez

Ni tako simpl. TVariable::varType bi moral imeti v komentarju, ki ga prebere pyprops, zapisano, v kateri tip naj se zawrapa. TPropertyDescription bi ne imel le classDescription (namenjen propertyjem tipa POrange), temvec tudi, v unionu, pointer na Pythonov razred, izpeljan iz int. Dodaten problemcek bi bila vidnost teh razredov v definicijah, tudi v orangeom.

S tem se definitivno ni igrati tik pred izidom stabilne verzije.

comment:2 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from new to assigned

comment:3 Changed 6 years ago by janez

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.