Ticket #84 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Necelovit izpis napak/izjem

Reported by: mitar Owned by: gregor
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

V izpisu napak v Orange canvasu (Output Window) se besedilo v < ... > ne prikaze (recimo tip izjeme). Verjetno jih razume kot HTML oblikovanje.

Severity: major, ker je debugiranje ostalih (zal obstojecih) bugov s tem tezje.

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by janez

  • Owner changed from janez to gregor

comment:2 Changed 6 years ago by gregor

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.