Ticket #859 (assigned bug)

Opened 3 years ago

Last modified 3 years ago

Mushroom dataset je falsh.

Reported by: MartinZ Owned by: marko
Milestone: 2.6 Component: documentation
Severity: minor Keywords: dataset
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

V zbirki datasetov je "mushroom.tab" pokvecen: target class je nastavljen na zadnji atribut, namesto na prvi, ki manjka - imena atributov so temu primero zamaknjena, pri cemer je zadnje ime sproducirano iz predzadnjega...skratka, za popravit je. Zadeva je precej ocitna, saj daje CA okrog 50% namesto okrog 99%, tako da kake hujse skode od tega (upam ;) ) doslej ni bilo.

Change History

comment:1 Changed 3 years ago by marko

  • Owner set to marko
  • Status changed from new to assigned
Note: See TracTickets for help on using tickets.