Ticket #9 (closed task: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 7 years ago

Attribute Statistics racuna porazdelitve string atributov

Reported by: janez Owned by: janez
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: major Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Attribute Statistics racuna porazdelitve string atributov - vsaj, ce so ti meta.

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by janez

  • Owner set to janez
  • Component set to core

In tudi, ce niso meta. Pri tem se seveda usuje.

comment:2 Changed 7 years ago by janez

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Zdaj izpise, da ne more izracunati distribucije za ta atribut. Ko bomo widget pisali na novo, je treba narediti, da ga sploh ne pokaze.

Note: See TracTickets for help on using tickets.