Ticket #91 (closed wish: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 3 years ago

UNIX - Python datotekam, ki jih ustvari Orange, je potrebno dodati shebang

Reported by: mitar Owned by: mitar
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Python datotekam, ki jih ustvari Orange, je potrebno dodati shebang na zacetku, tako da se lahko enostavno pozenejo. Ob tem je potrebno preveriti, ce imajo pravice za zagon.

Na Mac OS X bi bilo tudi dobro, ce shebang pozene Python, ki je v bundlu od Orangea, saj bodo sicer tezave. Torej lahko bi recimo shebang pogledal, ce najde Orange in njegov Python, sicer pa uporabil sistemskega.

Change History

comment:1 Changed 7 years ago by janez

Tudi skripte v dokumentaciji nimajo shebanga.

comment:2 Changed 3 years ago by mitar

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Narejeno z [10913]. Nisem kompliciral na Mac OS X.

Note: See TracTickets for help on using tickets.