Ticket #96 (closed bug: fixed)

Opened 7 years ago

Last modified 6 years ago

Mac - Prevelika okna

Reported by: mitar Owned by: gregor
Milestone: 1.0 Component: library
Severity: minor Keywords:
Cc: Blocking:
Blocked By:

Description

Classification Tree Graph, Linear Projection, Radviz, Polyviz, Correspondence Analsys, Network, Regression Tree Graph, MDS, SOMVisualizer imajo prevelika okna za MacBook ekran (1280x800). To je zelo velik problem, ker so ti widgeti neuporabni. Mac OS X ima moznost spreminjanja velikosti okna le z vlecenjem desnega spodnjega vogala okna in ce ta ni viden, ne mores narediti prav nicesar (ne mores okna niti premakniti navzgor, ven iz ekrana). Mislim, da je potrebno doseci, da so vsa okna nizja od 750px (vkljucno z naslovom in obrobami).

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by gregor

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

tezava opisanih widgetov je v tem, da imajo prevec komponent znotraj posameznega taba, zaradi cesar so ponavadi previsoki. Tezavo sem popravil tako, da imajo sedaj tabi znotraj tabWidgeta (npr. "Main", "Settings", ...) lahko pri strani scrollbar. Za zgled si lahko ogledate Radviz ali scatterplot. vse kar je sedaj drugace je, da se pri klicanju OWGUI.createTabPage doda argument canScroll = 1

Note: See TracTickets for help on using tickets.